Extra mogelijkheden voor hulp

Indien een kind extra zorg nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.) Blijkt de problematiek toch complexer, dan wordt de daarvoor beschikbare procedure gevolgd.

Kinderen verschillen in de wijzen waarop ze leren en wat ze kunnen leren. Wij willen daaraan zoveel mogelijk tegemoet komen. Wij gebruiken als middel om de resultaten en behoeften van kinderen bij elk leerstofblok in beeld te brengen, de “goudse ruit“.

Dit model gaat er van uit dat elke klas bij de basisvaardigheden in 5 niveaugroepen in te delen is:

De middengroep bestaat uit de “gemiddelde leerlingen”. Zij leren goed met behulp van de rode draad binnen elke methode. Een kleine groep kinderen (de mingroep) heeft wat meer moeite met het volgen van het reguliere programma. De leerkracht ondersteunt hen met extra begeleiding. De andere kleine groep (de plusgroep) kan meer dan het gemiddelde en is gebaat bij verrijkingsactiviteiten. Een andere kleine groep bestaat uit kinderen (de minmingroep) die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Zij zijn aangewezen op specifiekere maatregelen, programma’s en aanpakken op onze school. Het reguliere basisprogramma voorziet hierin onvoldoende. Tenslotte is er de groep kinderen (de plusplusgroep) met een aanzienlijke ontwikkelingsvoorsprong. Zij krijgen ook een eigen programma en aanpak.

zorg voor leerlingen

Intern Begeleider (IB-er)

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Dit kan met elkaar samenhangen. Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale zorg nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider kunnen dan nader onderzoek doen. Ook in geval van meerbegaafdheid zal gekeken worden naar een speciale aanpak. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Binnen onze school hebben we een intern begeleider, de IB-er. Zij heeft eens per 8 weken gesprekken met de groepsleerkrachten over de vorderingen van alle leerlingen. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het signaleren en helpen bij het verder uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp.