Onderwijs ondersteuning

Indien een kind extra zorg nodig heeft, past de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid het onderwijsaanbod aan. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.) Blijkt de problematiek toch complexer, dan wordt de daarvoor beschikbare procedure gevolgd. Hierbij worden altijd de intern begeleider en ouders betrokken.

Intern Begeleider (IB-er)
Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Dit kan met elkaar samenhangen. Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale zorg nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider kunnen dan nader onderzoek doen. Ook in geval van meerbegaafdheid zal gekeken worden naar een speciale aanpak. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd en wordt u als ouders betrokken.

Walentina Karelsen is de Intern begeleider op onze school. Zij is twee dagen per week op school aanwezig.