Dit jaar onder de aandacht

Schoolplan 2015-2019

Dit schoolplan-2015-2019 is de basis voor verdere beleidsontwikkeling in de komende vier jaar. Het plan is opgebouwd uit een analyse, aangeduide ontwikkelpunten en een meer jaren planning. Het plan helpt ons bij onze ambities.

Het schoolplan is gebaseerd op basis van de door het team ontwikkelde missie en visie van de school. Hierbij zijn tevens doelstellingen en activiteiten voor de komende vier jaar besproken. In het plan vindt u een SWOT analyse, die is door vertaald in ontwikkelpunten en een meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning is uitgangspunt van beleidsvorming, maar zal jaarlijks geactualiseerd worden in een jaarplan.

Speerpunten van de Parkenschool voor het schooljaar ’18-’19 (concept jaarplan)

·         Gebruik van tablets (IPad) in ons onderwijs.

De rol van ICT in de klas neemt verder toe. Computers en digitale netwerken zijn onmisbaar geworden voor goed onderwijs. Ons onderwijs kan daar niet in achterblijven, want de nieuwe ontwikkelingen vragen ook om een andere benadering van leren. Waar kennis belangrijk was, wordt nu het omgaan met informatie van groot belang. Mede hierdoor hebben we afgelopen jaar het besluit genomen om een start te maken met tablet onderwijs. In het schooljaar 2018-2019 wordt hier een vervolg aan gegeven. We gaan verder met de introductie van Gynzy voor de verwerking van onze lesstof. Vanaf 2017-2018 werken de groepen 4 tot en met 7 op iPads aan de verwerking van lesstof. Gynzy heeft verwerkingsstof gemaakt o.b.v. de door ons gebruikte methodes voor de vakken rekenen, taal en spelling. Ook de andere groepen hebben de beschikking over iPads die zij kunnen inzetten bij hun onderwijs. Er wordt gewerkt met diverse online applicaties voor andere vakgebieden. Zelfs bij de kleuters

Onze leerkrachten krijgen scholing op het gebied van tabletonderwijs (Gynzy, Apple tv en Zuludesk)

De één op één inzet van iPads maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd veel efficiënter bereikt kunnen worden. De volgende voordelen zijn er:

  • De leerkracht heeft via het dashboard real-time inzicht in de voortgang van alle kinderen.
  • Er is minder nakijkwerk voor de leerkrachten, waardoor men beter kan analyseren en op subgroep niveau lesaanbod kan doen.
  • Kinderen krijgen ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten en vaardigheden.

De oefenstof sluit naadloos aan bij bestaande methodes, maar biedt ook mogelijkheden verder te differentiëren.

·         Implementeren van het nieuwe beleid voor kunst- en cultuuronderwijs

Vanuit ouders en het team is de wens uitgesproken voor meer en beter kunst- en cultuuronderwijs op de Parkenschool. Door een financiële impuls vanuit ouders wordt dit de aankomende jaren mogelijk gemaakt. Afgelopen jaar is er een beleid gemaakt voor dit vakgebied waarbij de doorgaande leerlijnen voor de groepen 1 t/m 8 centraal staan. Er zal gewerkt gaan worden vanuit het aanleren van vaardigheden. Dit tweede jaar zal het thema dans en beeldend centraal staan. De thema’s worden zoveel mogelijk afgesloten met een voorstelling of presentatie voor ouders en medeleerlingen.

In het nieuwe beleidsplan is vastgesteld welke vaardigheden in welke groepen aan bod komen om zo een doorgaande lijn binnen school te creëren. Om de betrokkenheid en kennis van leerkrachten te vergroten zullen zij aanwezig zijn bij zowel de voorbereidingen als de activiteiten zelf. Om de afspraken te kunnen controleren en borgen is een kijkwijzer ontwikkeld. Deze wordt dit schooljaar ingezet bij de klassenbezoeken.

In 2018-2019 wordt IPC verder geborgd in ons onderwijs en is de vervolg van de opleiding voor alle teamleden.

·         Het borgen van het plusbeleid in de bovenbouw

Een leerling die voldoet aan een of meerdere criteria uit het beleidsplan of andere signalen afgeeft, wordt ingebracht in de leerlingbespreking. De aanwezige leerkrachten en de intern begeleider beslissen gezamenlijk over het  al dan niet verdiepen / verbreden van de leerstof. Daarna worden de vervolgstappen uit het beleidsplan doorlopen. Tijdens de groepsbesprekingen evalueren de Ib-er en leerkracht dit proces en passen het handelingsplan eventueel aan. Ib-ers en directeur hebben minimaal 4x per jaar zorgoverleg waarbij de plus-kinderen besproken worden. Tijdens klasbezoeken zal de directeur controleren of er in het lokaal een kieskast met verdiepingsmateriaal aanwezig is en of de weektaken voor plusleerlingen aangepast zijn op het plusniveau.  Het werk in de kieskast kan door alle leerlingen worden gemaakt. Voor plusplusleerlingen kan de leerkracht extra taken verplicht stellen op de weektaak. Jaarlijks wordt het beleid twee keer besproken met het team in de evaluatievergaderingen. De aankomende jaren zal ons plusbeleid op de agenda blijven staan.

·         Verder ontwikkelen Plusbeleid in de onderbouw:

Voor het vroegtijdig signaleren en het inschatten van het ontwikkelingsniveau van de jongste kleuter is de leerkracht aangewezen op de informatie van ouders, zijn/haar eigen beeld en observatie instrumenten.

Hierbij worden de zes stappen van het beleidsplan doorlopen om te komen tot een goede signalering in de groep 1. De inloopkring zal worden ingezet om de (plus)kleuters uit te dagen op eigen niveau. Op woensdag ochtend wordt het eerste half jaar extra formatie ingezet om diverse groepjes kleuters op eigen niveau te begeleiden.  Dit jaar worden de materialen aangepast of extra aangeschaft.

Vanaf groep 1 zullen in eerste instantie mogelijke pluskinderen worden besproken in de leerlingbespreking. De aanwezige leerkrachten en de intern begeleider beslissen gezamenlijk over het al dan niet verdiepen / verbreden van de leerstof. Daarna worden de vervolg stappen uit het beleidsplan doorlopen. Vanaf groep 3 zal er in het klaslokaal een kieskast aanwezig zijn waar speciaal werk voor de pluskinderen in ligt. De pluskinderen krijgen een aparte weektaak waarbij het compacten van diverse vakken is doorgevoerd.  Voor verdiepers / verbreders op vakgebieden als lezen, begrijpend lezen, taal en rekenen zijn afspraken gemaakt in het beleidsplan. Wat betreft de materialen die gebruikt gaan worden, gaat onze voorkeur uit naar zelfcorrigerend materiaal. Ook moet de leerstof zo zelfstandig mogelijk verwerkt kunnen worden. Er moet gezocht worden naar diverse werkvormen waarbij het doel duidelijk moet zijn voor leerkracht en leerling.

Het plusbeleid zal op onderbouwvergaderingen op de agenda staan en komt ook terug op de evaluatievergaderingen. De IB-er van de onderbouw en directie hebben na de groepsbesprekingen overleg met elkaar over de pluskinderen. Tijdens klasbezoeken zal de directeur en IB-er controleren of er in het lokaal verdiepingsmateriaal beschikbaar is in een kieskast en of de weektaken voor plusleerlingen (vanaf halverwege groep 3) zijn aangepast op het niveau van de leerling.

Leerlingen die bij meerdere vakken een plus leerling zijn, kunnen vanaf groep 5 eventueel in een van de plusgroepen geplaatst worden. In deze groepen werken plusleerlingen (1x ochtend in de week)  samen aan diverse thema’s met diverse werkvormen op hun eigen niveau.

·         Communicatie met ouders

Tijdens de tevredenheidspeilingen hebben ouders aangegeven dat ze eerder van ontwikkelingen op school op de hoogte gebracht willen worden. In de regel communiceren wij via de nieuwsbrief Parkenpost en via Parnassys. Dit kan gaan over onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, activiteiten of ander zaken die spelen op school. Ook worden ouders via persoonlijke mail op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op school of specifiek voor de groep van hun kind. Op deze wijze bent u als ouder op de hoogte van wat er speelt op school en kunnen ouders feedback geven op onze wijze van werken op school.

in 2018-2019 wordt er concreet bereid voor

·         Directe instructie model

Dit jaar gaan we verder aan de slag met het directe instructie model. We werken aan een verdere versterking van een uniforme instructie. Onder begeleiding van specialisten wordt er gewerkt aan dit proces. Tijdens de klassenbezoeken van directie en IB-ers zal hierop volgend jaar de focus liggen.

•             Huisvesting voor de aankomende jaren

In het tijdvak van het vorige Schoolplan 2011-2015 is een forse groei van het leerlingenaantal gerealiseerd. Voor de bovenbouw zijn meer ruimte en klaslokalen nodig in de aankomende jaren. Vanaf 2018 -2019 zal het aantal leerlingen weer gaan afnemen door het vertrek van de parallelgroepen i.c.m. het aanname beleid. We passen vanaf dit schooljaar weer met alle groepen in ons eigen schoolgebouw.