Ons onderwijs

Het onderwijs op De Parkenschool vindt plaats in jaargroepen.  Vanaf groep 1 zijn er homogene groepen. Dit wil niet zeggen dat de kinderen allemaal op hetzelfde niveau werken. Kinderen die wat sneller door de leerstof kunnen door het aanbieden van extra leerstof uitgedaagd worden. De kinderen die er wat meer moeite mee hebben krijgen extra instructie of begeleiding.

Onze missie: waar we voor staan

Het onderwijs op De Parkenschool richt zich op de optimale groei voor ieder kind. Samen (kinderen, personeel en ouders) willen wij er voor zorgdragen dat alle leerlingen worden uitgedaagd zichzelf verder te ontwikkelen. Sleutelbegrippen hierbij zijn: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Vooral vaardigheden als samenspel, samenwerken en kritisch denken dragen bij aan deze ontwikkeling.

Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Dit bereiken we middels wederzijdse betrokkenheid en openheid in een respectvolle, plezierige maar vooral veilige sfeer.

Ons motto: Stuur mij waar het moet en laat mij los waar het kan

Nieuwe leerlingen

Voordat uw kind 4 jaar wordt en bij ons op school komt, kan het alvast 1 hele en 1 halve dag komen wennen in de nieuwe groep. Voor kinderen die starten in groep 1 is het de gewoonte dat, 2 maanden voordat uw kind vier jaar wordt, een afspraak wordt gemaakt over de datum voor de eerste wendag. De coördinator neemt hierover contact met u op. Het tweede wenmoment en de eerste ‘echte’ schooldag worden in overleg met de leerkracht vastgesteld.

Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. Het is dan een goede gewoonte om elkaar door middel van een onderwijskundig rapport en een persoonlijk gesprek op de hoogte te stellen van de vorderingen van het kind. Indien gewenst zal in overleg verdere informatie van de vorige school (op)gevraagd worden.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op drie manieren, namelijk:

  • Met methodes gebonden toetsen
  • Met methodes onafhankelijke toetsen
  • Via observaties

Gedurende het jaar zijn er gespreksmomenten om met ouders  van gedachte te wisselen. Het doel van zo’n gesprek is de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen en samen eventuele stappen te zetten.

Inspectie

Ieder jaar bepaalt de inspectie voor het onderwijs of de school voldoet aan het basis arrangement. Wanneer dit het geval is, komt de inspectie 1x in de 4 jaar op bezoek om opnieuw te bekijken of de school voldoet aan alle eisen. In november 2015 heeft de Parkenschool meegedaan aan een stelselonderzoek. Tijdens dit bezoek hebben 2 inspecteurs een hele dag op school onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ons onderwijs. Hiervan is een verslag gemaakt. Op de site van de onderwijs inspectie kunt u alle resultaten van deze onderzoeken vinden.

Het digitale schoolbord

In alle groepen  hangen digitale schoolborden. Een digitaal schoolbord kan als schrijfbord gebruikt worden voor instructiemomenten, maar ook alle computerfuncties kunnen worden uitgevoerd. Er kunnen via het internet filmpjes op worden getoond over actuele onderwerpen of er kan schooltelevisie op worden gekeken. In de kleutergroepen maken ze gebruik van een touchscreen digibord. Ook de kinderen kunnen het digitale schoolbord gebruiken bij presentaties. Daarnaast hebben bijna alle door ons gebruikte lesmethodes een ondersteunend leerkrachtprogramma voor het digitale schoolbord. Hierdoor is het mogelijk om instructielessen te ondersteunen met oefeningen op het digitale schoolbord.

Computers

IMG_2041We werken op school met I-pads en Chromebooks. Deze worden ingezet bij de verwerking van de lessen en als middel ter ondersteuning van de lessen. Vanaf groep 3 maken de leerlingen hier gebruik van. Incidenteel worden ze ingezet bij de kleuters,

Zelfstandig werken / weektaak

Er is veel aandacht voor zelfstandig werken op school. In de groepen moeten leerlingen regelmatig opdrachten op eigen kracht maken of oplossen, zonder onderlinge hulp en waarbij de leerkracht niet gestoord mag worden. De leerkracht heeft daardoor de tijd om extra aandacht te besteden aan leerlingen die meer uitleg of begeleiding nodig hebben.

De kinderen leren vanaf de kleutergroepen al zelf hun werk in te delen. Dit begint in de kleutergroepen heel spelenderwijs. Op het planbord kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze willen gaan doen. Dit wordt via een dagtaak uitgebouwd naar een weektaak. In deze weektaak staat beschreven wat de kinderen die week allemaal gaan doen. Ze leren via deze weektaken zelf hun werk in te delen en te organiseren. Het werken met weektaken dient als voorbereiding op het beheren van de agenda in het Voortgezet Onderwijs.

HVO & Bijbelonderwijs

Op onze school is er een keuzemogelijkheid om of humanistisch vormingsonderwijs (HVO) of bijbel onderwijs te volgen. Beide onderwijsvormen worden aangeboden aan groep 5 en 6.

Omgangsprotocol

Op onze school wordt er aan het begin van het schooljaar een omgangsprotocol in elke klas opgesteld. Samen met de kinderen worden de regels ervan vastgelegd. Regelmatig wordt er aandacht besteed aan de naleving van deze afspraken, die voor beide partijen geldt. Elke groep heeft dus een eigen in- en aanvulling van het omgangs- en gedragsprotocol.

kanjertraining

 

Behalve dat we willen dat een kind cognitief wordt uitgedaagd, leert de Parkenschool de kinderen ook hoe zijn zich kunnen ontwikkelen tot sociaal-emotioneel evenwichtige personen. We zetten de Kanjertraining in om de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen te vergroten. Het schoolteam heeft hiervoor in het schooljaar 2009-2010 de Kanjertraining gevolgd en de jaren daarna enkele bijscholingen.

 

 

 

 

 

Delen via