Onderwijs ondersteuning

Indien een kind extra zorg nodig heeft, past de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid het dagelijkse onderwijsaanbod aan. Dit kan betekenen dat de leerstof wordt herhaald, op een andere manier wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.) Blijkt de ondersteuningsvraag hiermee niet opgelost te zijn, dan wordt de afgesproken procedure gevolgd. Hierbij worden altijd de intern begeleider en ouders betrokken.

Intern Begeleider (IB-er)
Kinderen kunnen op cognitief of sociaal-emotioneel gebied een ondersteuningsvraag hebben. Deze kunnen ook met elkaar samenhangen. Wanneer wij ondersteuningsvragen signaleren wordt er gekeken of speciale zorg nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider kunnen dan nader onderzoek doen. Ook in geval van meerbegaafdheid zal gekeken worden naar een speciale aanpak. Eventueel wordt een extern  deskundige gevraagd mee te denken of te komen observeren. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd van de ouders én wordt u als ouders direct betrokken in het proces.

Arjanne Klein Ikkink is de intern begeleider op De Parkenschool. Zij is de maandag, dinsdag en afwisselend de donderdag óf vrijdag op school aanwezig.