Verlof voor huisarts, tandarts, specialist of andere ondersteuning op school

We krijgen regelmatig het verzoek om onder schooltijd een bezoek te mogen brengen aan de tandarts, huisarts of voor extra begeleiding voor schoolzaken. De wet is hier duidelijk in en geeft aan dat alleen in bijzondere gevallen hiervan gebruik gemaakt kan worden. Wij vragen u daarom ook om de bezoeken aan huisarts, tandarts, specialist buiten schooltijd of in de pauzes te plannen. Zo mist uw kind geen officiële lestijd en worden de lessen niet verstoord. In bijzondere gevallen kunnen we hier natuurlijk van afwijken, maar dan dient er wel formeel een verzoek tot verlof te worden ingediend.

Voor verlof met betrekking tot bezoek aan paramedici geldt het onderstaande:

Artikel 41, lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) biedt de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten. De vraag is echter of hieronder de activiteiten van een rt´er, fysiotherapeut, et cetera vallen. Alleen als de huisarts, specialist of kinderpsychiater nadrukkelijk een verklaring afgeeft van de medische of psychiatrische noodzakelijkheid van de behandeling, dan kunnen de activiteiten als vervangende activiteiten worden beschouwd en mag de leerling tijdens schooltijd aan de vervangende activiteiten meedoen. Leerlingen hebben recht op 1.000 uur onderwijs ( of varianten 880 uur/940 uur) en de inspectie zal altijd vragen naar deze onderwijstijd. De inhoud van dit artikel heeft betrekking op vervanging van de ene onderwijsactiviteit door een andere onderwijsactiviteit. Het gaat erom dat er een alternatief wordt geboden als aan een bepaalde les niet wordt deelgenomen. Logopedie tijdens de taallessen zou bijvoorbeeld mogelijk als vervanging kunnen gelden, maar daarbij rijst de vraag of de logopedist in dienst is van het bestuur of ingehuurd is. En of het bestuur beleid hierop gemaakt heeft. In die gevallen is het antwoord `ja´.

Het antwoord is `nee´ als de logopedist een zelfstandige is (niet aansprakelijk te stellen want hij of zij heeft geen bestuursaanstelling ) , dan zullen de activiteiten na schooltijd moeten plaatsvinden in de eigen praktijk van de therapeut.

Het is niet aan de ouders om te bepalen of hun zoon of dochter aan vervangende activiteiten voor de schoolactiviteiten mag deelnemen. Dit moet plaatsvinden in overleg met de directie van de school en is gebonden aan wet- en regelgeving.

Als een leerling vrij wil hebben voor een middag of een dagdeel om onderzoek te doen, dan geldt genoemd wetsartikel niet.

Artikel 41 van de WPO geeft de directeur de bevoegdheid het verlof te verlenen. Omvat het meer dan tien dagen, dan is de leerplichtambtenaar degene die hierover moet beslissen. De directeur is niet vrij om een eigen invulling te geven aan `gewichtige omstandigheid´. Hij of zij moet uitgaan van dat wat de wetgever hierover heeft bepaald. Het enige dat de school zou kunnen doen, is in de schoolgids publiceren wat de beleidsregels omtrent verlof zijn.