Schoolondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. Op onze school evalueren wij periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stellen wij de interventies zo nodig bij.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij vastgelegd wat wij onder extra ondersteuning verstaan en welke voorzieningen wij op school kunnen bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, leggen wij in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.

Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.

Met het Parkenschool Schoolondersteuningsprofiel 07DL SOP Parkenschool brengen wij in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen we gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van het schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd via de online schoolgids.