Extra activiteiten

Bewegingsonderwijs

Alle groepen hebben 2x per week bewegingsonderwijs. De lessen bewegingsonderwijs van groep 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht. (Niek Schreijner)
Naast de gymlessen neemt de school ook deel aan verschillende sporttoernooien en evenementen. Onze sportcommissie, bestaande uit betrokken ouders, coördineert en begeleidt deze activiteiten.

Klassenshow

Iedere groep verzorgt één keer per jaar een voorstelling die bestaat uit zang, dans en toneel, i.s.m. Tim Koldenhof Theaterproducties. Door het voorbereiden en uitvoeren van de voorstelling leren kinderen zichzelf presenteren en samenwerken op het gebied van de expressievakken.

Ieder jaar wordt er aan het einde van het schooljaar een musical of filmvoorstelling door groep 8 gepresenteerd als afsluiting van de basisschoolperiode.

Activiteiten buiten school

Met enige regelmaat doen we op school buitenschoolse activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Deze activiteiten sluiten in principe altijd aan bij de thema’s van IPC, zodat er ook daadwerkelijk verbinding is met ons onderwijsprogramma. Het kunnen overigens ook bezoeken van externen aan school zijn in het kader van een thema. Soms zijn dat ouders als die specifiek thuis zijn in een thema.

Klassenouders

Iedere groep heeft een klassenouder. Zij fungeren als verlengstuk van de leerkrachten in de communicatie naar de ouders bij het organiseren van groepsactiviteiten binnen en buiten de school. Wij zijn blij dat we kunnen rekenen op de hulp van deze betrokken ouders.

Goede doelen

Het sociale gezicht van de school wordt benadrukt door deelname aan verscheidene goede doelen. Deze deelname wordt vaak gebruikt als lesthema door school in zijn geheel en per groep op eigen wijze ingevuld. Het doel is dan tweeledig. Enerzijds (wereld)problematiek inzichtelijk maken en tegelijkertijd genereren van te doneren geld of ingezamelde goederen. Om het voor kinderen inzichtelijk te houden kiezen we het liefst voor een regionaal goed doel.

Daarnaast heeft groep 8 van de Parkenschool sinds 1986 de zorg voor het oorlogsmonument “Kruisjesdal” in Hoog Soeren op zich genomen. Elk jaar vindt de symbolische overdracht plaats van groep 8 naar groep 7. Schooljaar 2023-2024 op woensdag 10 april 2024.

Culturele feestdagen

Elk jaar worden de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen gevierd. Vanwege het openbare karakter van de Parkenschool worden de feesten vanuit vier invalshoeken gevierd: De oorsprong van de feesten wordt onder de aandacht van de kinderen gebracht. De betekenis verlening en hedendaagse uitingsvormen en respect voor anderen, waarop wordt aangesloten met lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. En natuurlijk vieren we ook voor de gezelligheid.

Schoolreisjes

Alle groepen gaan op schoolreis. De kosten van de schoolreisjes worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De groepen 1 t/m 6 hebben een uitstapje van één dag.  Groep 7  3 dagen op kamp en groep 8 gaat ook 3 dagen op kamp.

De data van de uitstapjes worden op de schoolkalender vermeld.