Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving van actief burgerschap. Het vak actief burgerschap is officieel een kerndoel. Onderdelen die daar onder vallen zijn normen en waarden en burgerschapsvorming.

Democratisch gedrag

We willen het belang van democratische waarden doorgeven. Dit betekent dat we er op school naar streven om kinderen het gevoel te geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school. Vanaf groep 1 wordt gewerkt aan de democratische houding van kinderen. Op school geven we daar invulling aan door alle leerlingen kennis aan te reiken van en kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Een openbare school is een afspiegeling van de maatschappij, omdat iedereen daar terecht kan. Alle mensen, ongeacht afkomst of geloof, zijn er welkom. Daarmee staat een openbare school meteen voor de taak om te benoemen wat mogelijke verschillen en overeenkomsten zijn en bij haar kinderen wederzijds begrip te ontwikkelen en respect te tonen voor andere dan de eigen opvattingen.

Burgerschap in het onderwijsaanbod

Scholen hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap.

Het onderwijs:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.