Missie en visie

Onze missie: waar we voor staan

Het onderwijs op De Parkenschool richt zich op de optimale groei voor ieder kind. Samen (kinderen, personeel en ouders) willen wij er voor zorgdragen dat alle leerlingen worden uitgedaagd zichzelf verder te ontwikkelen. Sleutelbegrippen hierbij zijn: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Vooral vaardigheden als samenspel, samenwerken en kritisch denken dragen bij aan deze ontwikkeling.

Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Dit bereiken we middels wederzijdse betrokkenheid en openheid in een respectvolle, plezierige maar vooral veilige sfeer.

Ons motto: Stuur mij waar het moet en laat mij los waar het kan

Onze visie

Van ik naar wij

Op onze school hangt een prettige sfeer om in te werken. Kinderen leren en weten hoe ze met elkaar om moeten gaan. Daarbij is begrip voor verschillen tussen mensen erg belangrijk. De kinderen weten dat iedereen over andere mogelijkheden beschikt. Ze hebben weet van hoe ze zelf in elkaar zitten; wat ze kunnen, willen, lastig of moeilijk vinden. Kinderen hebben zelfvertrouwen, ze staan stevig in hun schoenen. Kinderen leren een eigen mening te vormen, reageren positief naar elkaar en respecteren de mening van een ander.

Er wordt structureel aandacht besteed aan deze sociaal-emotionele vaardigheden. Hiervoor gebruiken we de Kanjermethode op school. Deze methode heeft tot doel sociaal vaardig gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, sociaal teruggetrokken gedrag en ander ongewenst gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. Normen en waarden spelen daarbij een belangrijke rol. We gebruiken door de hele school dezelfde regels, die samen met de kinderen zijn opgesteld en worden uitgedragen. Kinderen voelen zich veilig en komen graag naar school.

 Van teveel/te weinig naar onderwijs op maat

Op onze school wordt goed omgegaan met verschillen. De kinderen krijgen voldoende uitdaging op hun eigen niveau. Er wordt gewerkt met verlengde instructie, verrijkings- en verdiepingsopdrachten, compacting en verlengde leerlijnen. Kinderen die ruim boven of ruim beneden het groepsgemiddelde functioneren, worden zoveel mogelijk binnen een groep geholpen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om groepsdoorbrekend te werken in de plusgroepen of individueel te werken op een eigen leerlijn.

Wij gebruiken leermiddelen en methodes die zijn toegesneden op het omgaan met verschillen tussen kinderen. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan interesses, behoeften en mogelijkheden van de kinderen. Dit heeft een positieve invloed op gedrag en taakwerkhouding.

 Van kennisoverdracht naar kennis verwerven

De basisvakken (lezen, taal, rekenen) vormen een belangrijk onderdeel van het programma. Het vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van een kind. We toetsen regelmatig met methode toetsen en onafhankelijke, genormeerde toetsen.

Daarnaast worden in de toekomst vaardigheden als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken nog belangrijker. De maatschappij en de leefwereld van leerlingen blijven snel veranderen. Kennis en vaardigheden kunnen opdoen en toepassen wordt dan net zo belangrijk als kennis hebben.

Bij de zaakvakken vindt minder kennisoverdracht door de leerkracht plaats. De kinderen maken hierbij gebruik van boeken, internet, tv en andere media om kennis te verwerven/vergroten. Er is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen.

Van op dezelfde manier leren naar anders leren

Op de Parkenschool zie je kinderen en leerkrachten op verschillende manieren aan het werk. We werken met het jaarklassensysteem. Groepen bestaan zoveel mogelijk uit leerlingen van

hetzelfde leerjaar (homogene groepen). Binnen de groep is het belangrijk om tegemoet te komen aan de verschillende niveaus en vaardigheden van de kinderen. Het zelfstandig werken, met weektaken of planborden, neemt hierbij een belangrijke plaats in. Sommige kinderen krijgen instructie van de leerkracht, andere werken individueel of in groepen aan een opdracht. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen.

Het gebruik van de computer hierbij is geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk en in de aankomende jaren gaan we ook gebruik maken van tablets in de klas. Hiermee kunnen we nog beter differentiëren binnen de groep en vaardigheden voor de 21e eeuw aanleren. De school vindt het belangrijk dat kinderen hier vaardig en kritisch mee om kunnen gaan.

 

Van anticiperen naar participeren

De school staat open voor de ouders. Er is een open communicatie waarbij het contact tussen leerlingen, leerkrachten en ouders een belangrijke plaats inneemt. Samen wordt gezocht naar wat goed is voor elk individueel kind. Ouders worden goed geïnformeerd over de gang van zaken op school en denken hierover mee via o.a. de Medenzeggenschapsraad en de Ouderraad.

Van ’buitenschools’ naar ‘binnenschools’ leren

Leerkrachten leren vooral van elkaar, onder meer door middel van collegiale consultatie, intervisie, coaching en netwerken. Leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen die doorlopen moeten worden en zijn in staat om hier flexibel mee om te gaan. Zij kunnen de eigen inbreng van kinderen koppelen aan die leerlijnen.

Ontwikkeling en onderzoek zijn belangrijk. Leerplein055 zet vanaf schooljaar 2015-2016 daartoe kenniskringen op die toegankelijk zijn voor leerkrachten en ouders.

Onze identiteit en profilering

Identiteit

De Parkenschool is een openbare basisschool met 275 kinderen (teldatum 1 oktober 2017).

Onze school is één van de scholen die valt onder de Stichting Leerplein055 Apeldoorn. Dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen. Openbare scholen, zoals De Parkenschool, werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Wij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk.

In de Parkenbuurt, dicht bij het centrum van Apeldoorn, staat onze school met een duidelijk verklaarbare naam: De Parkenschool. Een school met een lange geschiedenis, die terug gaat tot 6 juni 1900. Op die dag werd de Rijksleerschool geopend. In 1983 werd door ouders vrijwel unaniem gekozen voor het oprichten van een school voor algemeen bijzonder onderwijs onder de naam De Parkenschool. Op 1 augustus 2002 werd besloten het bestuur van De Parkenschool over te dragen aan de Stichting Leerplein055 Apeldoorn.

Het team bestaat uit 1 directeur, 15 leerkrachten, 1 IB-er, 1 conciërge en 1 administratief medewerkster.

Relatief veel ouders hebben een middelbaar tot hoog opleidingsniveau. De scores van CITO en de uitstroomcijfers naar het voortgezet onderwijs liggen boven het landelijk gemiddelde.