De medezeggenschapsraad (MR)

De Parkenschool wil een school zijn waar leerlingen, leerkrachten,’ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten. We vinden het heel fijn als ouders laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden. Dat kan onder meer via de Medezeggenschapsraad.

Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. In een goede onderlinge samenwerking worden de belangen van de leerlingen optimaal behartigd. Dit is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Deze bepaalt dat bij sommige besluiten de directie ook instemming van de MR nodig. In andere gevallen heeft de MR een adviesrecht. Instemming is onder meer nodig op gebieden als het schoolplan, het schoolreglement, ondersteunende werkzaamheden door de ouders, tussenschoolse opvang, schoolwiki, onderwijstijd, en bescherming persoonsgegevens. De MR heeft adviesrecht op onder andere het lesrooster, financieel beleid, deelname aan onderwijskundige projecten, organisatie van de school, aanstelling/ontslag schoolleiding, vakantieregeling, nieuwbouw/verbouw & onderhoud en naschoolse opvang.

De MR vergadert één keer in de zes weken. In de WoPo wordt vermeld als er een vergadering is en wat de agenda inhoudt. De vergaderingen zijn openbaar. Wat er in de vergaderingen besproken wordt kunt u terugvinden in het Beleid en Reglement MR Parkenschool. Heeft u als ouder een goed idee, zijn er zaken waar u zich aan stoort of heeft u een vraag voor de MR? Laat het weten aan een MR-lid of kom naar de vergadering!

Leden van de MR

Oudergeleding : Patricia Wentzel, Marie-Selien Fakkert, Judith Wijtten

Personeelsgeleding: Annemieke de Groot, Tineke Roos, Coby Stuiver

De Parkenschool wordt in de GMR vertegenwoordigd door Tineke Roos (personeelsgeleding) en Emiel Kahlman (oudergeleding). In de GMR zijn alle scholen van Leerplein055 vertegenwoordigd. De GMR bespreekt zaken die van belang zijn voor alle scholen van Leerplein055 en overlegt daartoe met het college van bestuur van Leerplein055.