De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van de Parkenschool bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. In een goede onderlinge samenwerking worden de belangen van de kinderen, personeel en ouders optimaal behartigd. Dit is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Deze bepaalt dat bij sommige besluiten de directie ook instemming van de MR nodig heeft. In andere gevallen heeft de MR een adviesrecht. Instemming is onder meer nodig op gebieden als het schoolplan, het schoolreglement, ondersteunende werkzaamheden door de ouders, tussenschoolse opvang, onderwijstijd, en bescherming persoonsgegevens. De MR heeft adviesrecht op onder andere het lesrooster, financieel beleid, deelname aan onderwijskundige projecten, organisatie van de school, aanstelling/ontslag schoolleiding, vakantieregeling, nieuwbouw/verbouw & onderhoud en naschoolse opvang.

De MR vergadert één keer in de zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. Wat er in de vergaderingen besproken wordt kunt u terugvinden in het Beleid en Reglement MR Parkenschool. Heeft u als ouder een goed idee, zijn er zaken waar u zich aan stoort of heeft u een vraag voor de MR? Laat het weten aan een MR-lid of kom naar de vergadering!

Jaarverslag MR 2020-2021

Leden van de MR 2021-2022

Oudergeleding : Hanna Klarenbeek, Julia Kool, Thijs Gaanderse.

Personeelsgeleding: Suzan van Werven, Arlette Verweij, Daniëlle Tromp

Mailadres MR Parkenschool  mrparkenschool@leerplein055.nl

 

Notulen 2021-2022

01092021 notulen MR