Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die onder schooltijd worden georganiseerd, kosten echter wel geld. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, wordt door elke basisschool aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Vanuit de ouderraad van onze school is besloten om de coördinatie van begeleiding in de middagpauze te financieren vanuit de ouderbijdrage. Ook wordt extra sport en cultuur aanbod vanuit de ouderbijdrage betaald. Vanuit de samenwerking ouderraad en school werken we aan een rijk aanbod van onderwijs en schoolse activiteiten.

Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege uw financiële situatie verzoeken wij u even contact met ons te zoeken opdat wij hiervan in kennis zijn. Wij kunnen dan een regeling met u treffen om deze bijdrage in termijnen te voldoen. Ook adviseren wij ouders om een beroep te doen op:  Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Tel. nummer: 06 – 126 751 59 (Apeldoorn)  Vosselmanstraat  299 te Apeldoorn.   E-mail: leergeldapeldoornvoorst@live.nl 

Op de Parkenschool hebben we bewust gekozen voor een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen overblijven op school.  Samen lunchen in de klas en daarna een half uurtje buitenspelen geeft voor hen structuur en rust. Om dit te organiseren, vragen wij aan alle ouders om 1x per 6 weken te participeren in de tussenschoolse opvang. Hiervoor dient u een VOG te overleggen met het profiel onderwijs.

Wanneer ouders kiezen voor de automatische incasso wordt  de ouderbijdrage in twee termijnen geïnd. De eerste keer in het najaar na de vaststelling van de begroting tijdens de jaarlijkse ouderavond en de tweede keer in het voorjaar.

Heeft u vragen over de ouderbijdrage mail de Ouderraad op ouderraad.parkenschool@gmail.com
Onderstaande bedragen zijn steeds per halfjaar :

Groep 1 t/m 6           € 55,00 euro
Groep 7 en 8             € 106,00 euro