Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die onder schooltijd door de Ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, wordt door elke basisschool aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Omdat op de Parkenschool vanuit de ouderbijdrage veel extra faciliteiten en activiteiten worden gefinancierd zoals; het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, zomerfeest, voor de groepen 1 t/m 6, schoolreizen, meerdaagse schoolkampen (gr.7 en 8),  educatieve uitstapjes, bezoeken aan theater of bibliotheek, muziek of cultuurlessen en de tussenschoolse opvang, is een groot gedeelte niet vrijwillig.

Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege uw financiële situatie verzoeken wij u even contact met ons te zoeken opdat wij hiervan in kennis zijn. Wij kunnen dan een regeling met u treffen om deze bijdrage in termijnen te voldoen. Voor ouders of voogden die niet beschikken over een eigen bankrekening of waarbij sprake is van financiële nood kan een beroep gedaan worden op:  Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Tel. nummer: 06 – 126 751 59 (Apeldoorn)  Vosselmanstraat  299 te Apeldoorn.   E-mail: leergeldapeldoornvoorst@live.nl 

Mocht u er voor kiezen om de vrijwillige bijdrage niet te betalen,  betekent dit dat uw kind niet kan deelnemen aan diverse activiteiten. Wij zullen dan zorgen voor een gepaste invulling op school voor uw kind.

Op de Parkenschool hebben we bewust gekozen voor een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen in principe overblijven op school.  Samen lunchen in de klas en daarna een half uurtje buitenspelen geeft voor hen structuur en rust. Om dit te organiseren, vragen wij aan alle ouders om 1x per 6 weken te participeren in de tussenschoolse opvang (in de onderbouw is dit nu nog 1x per 3 weken). U blijft dan over in de klas van uw kind. Hierdoor blijven de kosten voor de tussenschoolse opvang erg laag.  De ouderraad heeft echter wel een professionele coördinator ingehuurd via stichting kinderopvang OOK. Deze coördinator is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op school om het overblijven in goed banen te leiden en tevens de roosters hiervoor te maken. Er vindt regelmatig overleg plaats met de coördinator en school. De kosten voor deze professionele begeleiding zijn €27,00,- per kind op jaarbasis. Wanneer u kiest om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang/continurooster worden deze kosten toegevoegd aan uw ouderbijdrage. Wij bieden geen mogelijkheid voor incidenteel overblijven op school. Op het inschrijfformulier kunt u uw keuze kenbaar maken.

De ouderbijdrage wordt in twee termijnen geïnd. De eerste keer in het najaar na de vaststelling van de begroting tijdens de jaarlijkse ouderavond en de tweede keer in het voorjaar. De ouderbijdrage wordt automatisch afgeschreven van uw giro- of bankrekening. U machtigt de ouderraad daarvoor met een gezinsmachtiging.

Heeft u vragen over de ouderbijdrage mail de Ouderraad op ouderraad.parkenschool@gmail.com
Onderstaande bedragen zijn steeds per halfjaar :

Groep 1 t/m 6           € 41,50 (vrijwillig deel)  +  € 13,50= (bijdrage voor de tussenschoolse opvang)
Groep 7 en 8             € 92,50 (vrijwillig deel)  +  € 13,50= (bijdrage voor de tussenschoolse opvang)